Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Сайншанд сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/04
2 "Тохижилт-Сайншанд” хот тохижилтын газрыг татан буулгаж, чиг үүргийг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/05
3 Үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/01
4 Үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/02
5 Хөрөнгө акталж данснаас хасах, хөрөнгийн өртөг нэмэгдүүлж, ашиглалтын хугацаа сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/07
6 Хөрөнгө акталж данснаас хасах, хөрөнгийн өртөг нэмэгдүүлж, ашиглалтын хугацаа сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/07
7 Хөрөнгө акталж данснаас хасах, хөрөнгийн өртөг нэмэгдүүлж, ашиглалтын хугацаа сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/07
8 Сайншанд сумын багуудын нутаг дэвсгэрийн заагийг баталгаажуулах, өөрчлөлт оруулах саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/08
9 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
10 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
11 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
12 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
13 Сайншанд сумын 2022 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/03
14 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
15 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
16 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
17 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
18 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
19 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-14 11/06
20 Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах байрыг аж ахуйн нэгж, байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-12 10/02
21 Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-12 10/01
22 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил зориулалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 09/04
23 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил зориулалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 09/04
24 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжид өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 09/06
25 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 09/05
26 Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 09/03
27 Сайншанд сумын 2022 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 09/02
28 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 09/07
29 Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-17 08/14
30 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-17 08/13
31 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-17 08/12
32 Хөнгөлттэй зээлийн доод хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-17 08/11
33 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-17 08/10
34 Төсөл сонгон шалгаруулах тов батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-17 08/09
35 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, хөрөнгө акталж, данснаас хасах, хөрөнгийн өртөг нэмэгдүүлж, ашиглалтын хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-17 08/15
36 Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Өргөмжлөл олгох журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 34
37 Монгол Улсын цол одон медальд уламжлах туай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 32
38 Сайншанд сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-15 07/04
39 Сайншанд сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-15 07/02
40 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэхээр дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 35
41 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-15 07/05
42 Монгол Улсын цол одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 31
43 Гудамжны хаягийн нэрсэд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 30
44 Ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-29 27
45 Хяналтын камерийн тоог нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 19
46 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 18
47 Ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 20
48 Гудамжинд нэр өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-17 16
49 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-07 17
50 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-07 17
51 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх хөрөнг акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-07 17
52 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-07 15
53 Сонгуулийн сурталчилгааны ухуулах хуудас, зурагт самбар байршуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-05 14
54 Шагналд дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 13
55 Сайншанд сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, журам шинэчлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-15 12
56 Саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-15 10
57 ИТХ-ын 3 дугаар хуралдаан
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-10 03
58 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-10 03/01
59 Саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-18 04
60 Шагналд дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-18 03
61 ИТХ-ын 2 дугаар хуралдааны тогтоол
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1117
511 / 46%
206 / 18%
201 / 18%
90 / 8%
109 / 10%